معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

اهداف:

  • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت هدایت و حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهشکده ها، گروههای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه های خاص تخصصی و نیازهای بخش صنعت و جامعه
  • حمایت و توسعه زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاه در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه
  • مدیریت و نظارت بر طرح های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه های مورد نیاز استان
  • افزایش درآمدهای پژوهشی و فناوری از طریق فروش محصولات علمی، خدمات مشاوره ای پژوهشی و ...
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی پژوهشي دانشگاه
  • انجام همکاری و مبادلات فناوری با مراجع و مراکز علمی و فناوری در کشور
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات اعضاء هیات علمی
  • برنامه ریزی و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویي ميان فعاليتهاي مرتبط با توسعه فناوري و نوآوري در سطح کشور مطابق اهداف دانشگاه
  • گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازي و برگزاري دوره هاي آموزشی مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهاي دیگر با تأکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسلام

 

 

2   2
بازدید امروز: 13    بازدید کل: 4513