معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

1- کتابخانه دانشگاه هرمزگان اختصاصا برای استفاده اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه می باشد.

2- حداکثر مدت امانت کتاب برای کادر آموزشی 29 روز و برای دانشجویان و کارکنان دو هفته می باشد.

3-در هر زمان کادر آموزشی حداکثر تا 8 جلد، کارشناسی ارشد 5جلد، کارشناسی3جلد و کارکنان3 جلد کتاب را می توانند به امانت بگیرند.

4- در صورت رزرو نبودن منابع کتابخانه، تعداد دفعات تمدید کتب برای کادر آموزشی 4 بار و برای ارشد، کارشناسی و کارکنان تا 3 بار خواهد بود.

5-اعضای کتابخانه موظفند شخصا مبادرت به امانت کتاب نمایند.

6- چنانچه اعضا کتب امانتی خود را در موعد مقرر برنگردانندو یا تمدید نکنند، هزینه دیرکرد برای کتب غیر رزرو روزانه 1000 ریال و برای کتب رزروی، روزانه 2000ریال می باشد.

7- چنانچه در طول هر نیمسال تحصیلی عمل دیرکرد کتب تکرار گردد به تشخیص مسئول میز امانت، محرومیت از امانت کتاب به مدت یک ترم را به دنبال خواهد داشت.

8- چنانچه امانت گیرندگان در حفظ و نگهداری کتب سهل انگاری و یا مفقود نمایند باید در درجه اول عین کتاب را تهیه کنند و یا چنانچه مقدور نبود معادل قیمت آن را( به بهای روز به تشخیص کارشناس کتابخانه) بپردازند.

9-جهت عضویت درکتابخانه برای کادر آموزشی و کارکنان نیاز به حکم کارگزینی وتکمیل فرم ثبت نام توسط کارشناس کتابخانه و برای دانشجویان تکمیل فرم ثبت نام توسط کارشناس کتابخانه و ارائه فیش واریزی حق عضویت در بانک به مبلغ 50000 ریال.

10-کتابهای مرجع( فرهنگها، دایره المعارفها، کتب کمیاب،...) به هیچ وجه جهت استفاده در خارج از کتابخانه امانت داده نخواهد شد و استفاده کنندگان موظفند آنها را در جایگاه مربوطه در محل کتابخانه مطالعه نمایند.

11- هنگام تحویل پایان نامه یا رساله دکتری ، باید یک نسخه با فرمت تعیین شده، طبق آیین نامه نحوه نگارش به صورت یک فایل pdf  و word در یک سی دی، که دارای صفحات تائیدیه اعضای هیات داوران، تائیدیه صحت اصالت اثر و چکیده اثر بصورت فارسی و لاتین  و کلیدواژه باشد.

11-اعضا به منظور حفظ جایگاه کتاب و کتابخانه موظفند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت کنند:الف- حفظ کامل سکوت و آرامش در کتابخانه.ب- حفظ نظم و پاکیزگی و پرهیز از خوردن و آشامیدن در سالن مطالعه.ج- رعایت احترام به کارکنان.

3   2
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 5546