معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

سرپرست گروه نشر دانشگاه

مجید میرزاده
تحصیلات:
ایمیل:
تماس:
سوابق اجرایی

_

شرح وظایف