معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

مدیر مرکز نشر دانشگاه هرمزگان

پیمان رضائی
مرتبه: دانشیار
رشته: زمین شناسی
ایمیل: p.rezaee@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633753393
سوابق اجراییشرح وظایف