معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 عباس نقیبی مسئول دفتر ثابت: 07633711035-6 - داخلی: 302-301