معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مجید میرزاده کارشناس نشر کارشناس حقوق 07633711035