معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

1-شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان

2- فراهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده کنندگان

3- راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

4- کمک به پیشرفت برنامه های آموزشی در کلیه رشته های دانشگاه

5- کمک به پیشرفت برنامه های پژوهشی دانشگاه

6- ایجاد بستری مناسب برای آموزش و ارتقای علم و فرهنگ جامعه

7- تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها

8- کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی

9- القا و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقیق

10- گردآوری متون اعم از کتب چاپی و الکترونیک، اسناد و مدارک

3   2
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 4091