معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 طاهره رییسی جاسکی مسئول دفتر معاون پژوهش
2 سهیلا کریمی عامل مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری