معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 طاهره رییسی جاسکی مسئول دفتر معاون پژوهش