معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان

احمد باران زاده
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق
ایمیل: baranzadeh@hormozgan.ac.ir
تماس: ثابت: 07633711035 - داخلی: 1-3
سوابق اجراییشرح وظایف