معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری

آرش قادری
مرتبه: دانشیار
رشته: شیمی
ایمیل: aghaderi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف