معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 صالحه قنبری مسئول دفتر ثابت: 07633711037 - داخلی: 342 1-تایپ و بررسی وپیگیری نامه های مربوط به کتابخانه ...