معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 زهره جوادی کارشناس مسئول جذب و پذیرش و مالی
2 ناصر منتظری کارشناس آموزش، مشاوره و پشتیبانی