معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

مهدی حاجی عبدالرسولی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی پلیمر
ایمیل: abdorrasouli@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف