معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مسعود یوسف زاده ماهانی متصدی امور اداری
2 عدنان بهرامی امور قراردادهای پژوهشی
3 عبدالله چم چم کارشناس مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی