معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

فریبرز محمدی
مرتبه:
رشته: مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی
ایمیل: mfariborz@gmail.com
تماس: 07633711055
سوابق اجراییشرح وظایف