معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0
  • تدوین و تصویب شیوه نامه و اجرایی نمودن پژوهانه (گرنت) اعضای هیات علمی دانشگاه
  • تدوین و تصویب شیوه نامه و اجرایی نمودن پژوهانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • تدوین و تصویب شیوه نامه و اجرایی نمودن هسته های پژوهشی و فناوری اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
  • تدوین و اجرایی نمودن شیوه نامه حمایت از نشریات دانشگاه
  • تشکیل کمیته های تخصصی در دانشگاه از جمله کمیته زیست فناوری و کمیته نانو فناوری
  • تدوین و اجرایی نمودن شیوه نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه
  • تدوین شیوه نامه گرنت فناوری
2   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 4097