دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1401-1400 دانشگاه هرمزگان

برنامه و ضوابط دوره تابستان ١۴٠١-١۴٠٠ دانشگاه هرمزگان، مقطع کارشناسی

 

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان ١۴٠١-١٤٠٠ دانشگاه هرمزگان

بدینوسيله برنامه و ضوابط دوره تابستان ١۴٠١-١۴٠٠ دانشگاه هرمزگان، مقطع کارشناسی این دانشگاه را به تفصيل ذیل به آگاهی می رساند:

الف : برنامه زمان بندی ثبت نام - از تاریخ 1401/04/20 الی حداکثر تا ساعت ١۴روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22

شروع کلاسها : 1401/04/25

 پایان کلاسها: 1401/06/03 

 تاریخ آزمون های پایان دوره: ١۴٠١/٠۶/٠5١۴٠١/٠۶/٠7

ب :ضوابط و مقررات :

توجه دانشجویان را به رعایت دقيق ضوابط و مقررات مشروحه ذیل جلب می نماید.

بدیهی است مسئوليت عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده دانشجوی متقاضی می باشد.

١ .کلاس ها به شيوه غير حضوری (آنلاین ) از طریق سامانه مجازی سازی دانشگاه هرمزگان و مطابق ساعات اعلام شده برگزار       می گردد .

٢ .امتحانات پایان دوره بصورت حضوری برگزار می شود.

٣ .حضور دانشجویان درکلاس ها و آزمون پایان دوره الزامی است 

۴ .دانشجویانی مجاز به اخذ دس در دوره تابستان می باشند که حداقل یکبار آن درس را در نيمسالهای قبل انتخاب نموده ولی موفق به گذراندن آن نشده اند.

۵ .حذف و اضافه در دوره تابستان امکان پذیر نيست.

۶ .پس از ثبت نام در صورت حذف درس، انصراف یا عدم مراجعه، شهریه (ثابت، متغير) واریز شده به هيچ عنوان قابل استرداد نيست ٧ .ضروری است دروس را بنحوی انتخاب نمایند که ساعات امتحانات پایان دوره آن دروس به هيچ وجه تداخل زمانی نداشته باشد

. ٨ .دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می بایست نصف شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال تحصيلی ١۴٠٠ را پرداخت نمایند

. ٩ .دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) می بایست شهریه متغير را مطابق شهریه متغير دانشجویان ورودی سال تحصيلی ١۴٠٠ پرداخت نمایند .

ج :دروس پيشنهادی:

١.ریاضی عمومی1

٢.ریاضی عمومی2

٣.معادلات دیفرانسيل

۴.ریاضی کاربردی 1

۵.ریاضی کاربردی 2 

6. فيزیک

٧.آمار کاربردی1

 ٨.امار کاربردی2

 ٩.فارسی عمومی

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 393
captcha