دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

با تمرکز بر آرمانها و نیازهای آموزشی دانشگاه و موسسات تربیتی استان {و استانهای همجوار} تلاش دارد در سه زمینه فعالیت کند: اول ایجاد فرصتهای آموزشی برای تربیت و بهسازی منابع انسانی حوزه آموزش برای سازمانهای آموزشی و غیر آن؛ دوم انجام پژوهش در موضوعات مربوط به آموزش و بهسازی منابع انسانی و سوم ارائه خدمات مشاوره‎ای در حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی عرصه تربیت. بر این اساس، آرمان گروه علوم تربیتی آن است که برای ترسیم تصویر درست آموزش در استان کوشش نماید و در اقدام به امر تربیت موثر و کارآمد، مشارکت کند.

در گروه علوم تربیتی هم اکنون 4 عضو هیئت علمی حضور دارند و تعداد 26 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 21 نفر دانشجوی دکترا مشغول به تحصیل هستند.

1   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 5157