دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

مدیر گروه علوم اجتماعی

یاسر رستگار
مرتبه: استادیار
رشته: جامعه شناسی
ایمیل: yaser.rastegar62@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف

۱. تدوین برنامه ریزی درسی در هر نیمسال تحصیلی
۲. نظارت کمی و کیفی بر حسن اجرای برنامه های آموزشی
۳. هماهنگی جهت تشکیل و اداره جلسات گروه آموزشی
۴‌. هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۵. نظارت عمومی بر انتخاب واحد دانشجویان
۶. رابط بین گروه آموزشی (اعضای هیات علمی/ دانشجویان) با دانشکده علوم انسانی