دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

آموزش زبان انگلیسی

سید محمد علی سوزنده فر
مرتبه: استادیار
رشته: آموزش زبان انگلیسی
ایمیل: soozandehfar@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجرایی

•مدیر گروه آموزش زبان انگليسی در دانشگاه هرمزگان
•استاد مشاور انجمن علمی آموزش زبان انگليسی دانشگاه هرمزگان
•مدرس زبان انگليسی و تافل بسندگی دكترا در مركز زبان دانشگاه شيراز
•مدرس زبان عمومی و تخصصی در دانشگاه شيراز
•عضو انجمن علمی زبانهاي خارجی در دانشگاه شيراز
•مدرس زبان عمومی و آمادگی كارشناسی ارشد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه شيراز
•مدرس دروس كارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی در دانشگاه آزاد یاسوج
•مدرس دروس كارشناسی مترجمی زبان انگليسی و زبانشناسی در دانشگاه جهرم
•مدرس كلاسهاي تافل بسندگی براي دانشجویان دكتري سایر رشته ها در واحد بين الملل دانشگاه شيراز
•مدرس كلاسهاي زبان آمادگی كنکور ارشد براي دانشجویان رشته معماري در موسسه نوید- دیباگران فارس
•مدرس زبان انگليسی در استانداري فارس و مدرس خصوصی استاندار فارس
•مدرس كلاسهاي تقویت زبان عمومی كارشناسی و ارشد در معاونت فرهنگی دانشگاه شيراز
عضو هيات داوران ژورنال آموزش زبان انگليسی دانشگاه شيراز
عضو هيات تحریریه ژورنال آمریکایی زبان و ادبيات انگليسی American Journal of English and Literature

شرح وظایف

•تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه
•ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه
•نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي
•تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده
•تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط
•تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به رئيس دانشكده
•ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال كرده است
•پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده
•انجام مكاتبات رسمي و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها ، نشريات مورد نيازها گروه به رئيس دانشكده.
•پيشنهاد طرح هاي پژوهشي گروه به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.
•ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده.