دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

رئیس دانشکده علوم انسانی

محمد بیات ترک
مرتبه: استادیار
رشته: علوم ورزشی
ایمیل: mohammadbayat82@gmail.com
تماس: ثابت: 07633711018 - داخلی: 272
سوابق اجرایی

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه،
مدیر گروه دروس عمومی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

شرح وظایف

1-ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
۲- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی در مقاطع مختلف تحصیلی با هماهنگی معاونت های مربوطه دانشگاه
۳- آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته های مربوط مطابق با سرفصل های دروس و با توجه به ضوابط و سیاستهای کلی آموزشی ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه
4- نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای آموزشی ذیربط
5- نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه درسی اعضای گروههای آموزشی
6- برنامه ریزی لازم به منظور رسیدگی به مشکلات درسی و آموزشی دانشجویان و ارائه راهنمایی های لازم
۷- بررسی پیش بینی نیازهای دانشکده و پیگیری در خصوص تأمين آنها با همکاری معاونت طرح و توسعه دانشگاه
۸- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی و اجتماعی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده
9- تهیه گزارشات و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به مقامات مسئول دانشگاه
۱۰- انعکاس نظرات و مشکلات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه