دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

مدیر گروه

هانیه کوهی حاجی آبادی
مرتبه: استادیار
رشته: الهیات و معارف اسلامی
ایمیل: hanieh.koohi@yahoo.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف