دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

مدیر گروه علوم ورزشی

الهام شهاب پور
مرتبه: استادیار
رشته: فیزیولوژی ورزشی
ایمیل: e.shahabpour@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی
نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی در نیمسال دوم تحصیلی 400-99 و نیم سال اول تحصیلی 401-400

شرح وظایف

•تهيه برنامه های اجرايي و وظايف آموزشي و پژوهشي بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه
•ابلاغ برنامه هاي اجرايي و وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه
•نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي
•انجام مکاتبات درخصوص اعلام نیاز گروه اعم از جذب عضو هیات علمی و سایر موارد مرتبط با مشورت اعضای محترم گروه و تقدیم آن به ریاست محترم دانشکده
•تهيه جدول دروس تخصصی ودروس سرویسی تربیت بدنی و ورزش( ۱ ) هر نيمسال با همكاري اساتید محترم راهنمای هر ورودی در گروه و ارائه آن به ریاست محترم دانشكده
•تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين وضعیت و پیشرفت و تغييرات و تحولاتدر آنها و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط
•تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به ریاست محترم دانشكده
•شرکت در جلسات دانشکده و ابلاغ و ارائه گزارش مصوبات به اعضای محترم گروه
•ابلاغ بخشنامه ها، آئين نامه ها و مصوباتي شورای دانشکده و ارسالی از جانب ریاست محترم دانشکده
•پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به ریاست محترم دانشكده
•انجام مكاتبات رسمي و پيشنهاد تهيه لوازم و اقلام ورزشی ، كتاب ها ، نشريات مورد نيازها گروه به رئيس دانشكده.
•پيشنهاد طرح هاي پژوهشي گروه به ریاست محترم دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.
•ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به ریاست محترم دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده.