دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی

حشمت الله آذرمکان
مرتبه: استادیار
رشته: زبان و ادبیات فارسی
ایمیل: azarmakan@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف

•تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه
•ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه
•نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي
•تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده
•تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفتها تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط
•تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظرات جمعي گروه به رئيس دانشكده
•ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال كرده است
•پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده
•انجام مكاتبات رسمي و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها ، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده.
•پيشنهاد طرح هاي پژوهشي گروه به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.
•ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده.