دانشکده علوم انسانی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 احمد باقرزاده متصدی امور دفتری/ مسئول دفتر دانشکده علوم انسانی 07633711018 -07633711000 - داخلی 271