دانشکده علوم انسانی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 دکتر محمد اکبریان مدیر گروه علوم جغرافیا