دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی

یاسر رستگار
مرتبه: دانشیار
رشته: جامعه شناسی
ایمیل: yaser.rastegar62@gmail.com
تماس: ثابت: 07633711018 - داخلی: 273
سوابق اجراییشرح وظایف

۱. ایجاد نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی
۲. فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارشناسان آموزشی
۳. تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی در مقاطع مختلف تحصیلی با هماهنگی ریاست دانشکده و معاونت های مربوطه دانشگاه.
۴. نظارت بر حسن انجام آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته های مربوط مطابق با سرفصل های دروس و با توجه به ضوابط و سیاستهای کلی آموزشی ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه
۵. تعامل و همکاری و نظارت مستقیم بر حسن انجام وظایف مدیران گروههای آموزشی ذیربط.
۶. نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه درسی اعضای گروههای آموزشی مطابق با جداول زمانبندی معاونت محترم آموزشی دانشگاه
۷. برنامه ریزی لازم به منظور رسیدگی به مشکلات درسی و آموزشی دانشجویان و ارائه راهنمایی های لازم
۸. برگزاری کمیته منتخب و شرکت در کمسیون تخصصی جهت بررسی پرونده های ارتقا و تبدیل وضعیت اساتید
۹. ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده
۱۰. تهیه گزارشات و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به مقامات مسئول