دانشکده علوم انسانی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فتانه گلستانی رئیس اداره امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده لیسانس 07633711017-07633711000- داخلی 270 ثبت نامه و ارسال کلیه نامه های معاونت آموزشی از سی...
2 لیلا کامیاب کارشناس مسئول/آموزش گروه های 1- علوم تربیتی 2- روانشناسی -مشاوره دانشکده علوم انسانی لیسانس 07633711000- 274 ثبت دروس در سامانه آموزشی گلستان/ انجام امور آموزش...
3 خدیجه احمدی نسب کارشناس آموزش گروه های 1- علوم اجتماعی 2- آموزش زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد 07633711000-277 ثبت دروس در سامانه آموزشی گلستان/ انجام امور آموزش...
4 جواد کمالی کارشناس دانشکده علوم انسانی/ کارشناس پشتیبانی و امور مالی لیسانس 07633711000-13
5 مهندس سمیه نجفی کارشناس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر