دانشکده علوم انسانی
 
EnAr

مدیر گروه حقوق

روح اله صابری
مرتبه:
رشته: حقوق خصوصی
ایمیل: rouhollah_saberi@yahoo.com
تماس:
سوابق اجرایی

مدیر امور حقوقی دانشگاه
مشاور حقوقی دانشگاه

شرح وظایف