معاونت دانشجویی
EnAr
University of Hormozgan
0

ظرفیت اسکان دانشجو

0

تعداد بلوک خوابگاه

0

تعداد سلف سرویس

0

سالن ورزشی

0

استخر

0

زمین چمن