معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
 • بهبود برنامه هاو فعالیت هاي حوزه مديريت دانشجويي
 • بهبود برنامه هاو فعالیت هاي سلامت و بهداشت تن و روان
 • بهبود برنامه ها و فعالیت هاي اداره تربیت بدني و فوق برنامه
 • ارتقاءكمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به دانشجويان غیر ايراني
 • بهینه سازي و توسعه فضاهاي تحت نظارت معاونت با توجه به استانداردها وسرانه فضاهاي رفاهي دانشگاه
 • تقويت زيرساخت ها، انسجام و همبستگي دانشگاهیان
 • بهبود برنامه هاي مرتبط با افزايش كارايي سازماني معاونت
 • بهبود برنامه هاي مرتبط با افزايش اثر بخشي سازماني معاونت
 • توسعه امكانات و تجهیزات سخت افزاري معاونت دانشجويي
 • توسعه امكانات و تجهیزات نرم افزاري معاونت دانشجويي
 • برنامه ريزي جهت حفظ وجذب كاركنان مستعد
 • تقويت توان كارشناسي و مديريتي كاركنان معاونت مطابق با نیازهاي روز
 • لحاظ كردن ويژگي هاي انگیزشي مناسب براي كاركنان معاونت
 • تقويت وكارآمدكردن نظام بازرسي و ارزيابي عملكردكاركنان
 • شناسايي هدفمند و برقراري ارتباط موثر با مراكز مرتبط درون و برون دانشگاهي
 • بهره برداري ازتعاملات و همكاري های درون و برون دانشگاهي جهت پاسخگويي به نیازهاي حوزه
 • جذب اعتبارات وكمکهاي مالي
 • برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با معاونت دانشجويي، بهداشتي، مشاوره ای
 • توسعه خدمات رفاهي در راستاي دستیابي به منابع مالي پايدار
1   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 5167