معاونت دانشجویی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهدی زارعی کارشناس ورزش
2 آرش محمدحسینی کارشناس اماکن و سالن ها
3 موسی آخش جان کارشناس ورزش پسران
4 مهدی زارعی چم آسمانی کارشناس