معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهدی زارعی کارشناس ورزش
2 آرش محمدحسینی کارشناس اماکن و سالن ها
3 موسی آخش جان کارشناس ورزش پسران
4 فرزانه قاسمی زاده کارشناس ورزش خواهران فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی 07633711115