معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
 • چشم انداز:
 • همکاری با معاونت محترم آموزشی در جهت ایجاد بسترهای لازم برای  جذب دانشجویان خارجی
 • همکاری با سایر معاونت ها و بخش های مختلف دانشگاه در جهت توسعه دیپلماسی علمی                                                                         
 • اهداف وسیاست های کلان حوزه معاونت دانشجویی:

   افزايش میزان رضايتمندي دانشگاهیان ازخدمات رفاهی
 •  فراهم آوردن محیط مناسب جهت رشد و بالندگي همه جانبه دانشگاهیان
 •  ارتقاءاثربخشي وكارايي سازماني حوزه هاي تحت پوشش معاونت دانشجويي
 •  برخورداري از امكانات و تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري
 •  دستیابي به نظام نیروي انساني خلاق و توانمند
 •  افزايش میزان تعامل با نهادهاي سیاستگذار درون و برون دانشگاهي
 •  دستیابي به منابع مالي پايدار
 •  كاهش تصديگري معاونت دانشجويي در ارائه خدمات رفاهي ازطريق برون سپاري
 • دستیابی به استانداردهای خدمات رفاهی                                                                                                         

                                             

1   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 4128