معاونت دانشجویی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 خانم گل علیزاده سرپرست اداره رفاه 07633711046
2 عاطفه صلح جو کاردان اداره رفاه 076-33711046