معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

سرپرست مرکز مشاوره

هادی سلیمی
مرتبه: استادیار
رشته: مشاوره
ایمیل: h.salimi@hormozgan.ac.ir,,hadisalimi69@gmail.com,,hadisalimi69@yahoo.com
تماس: 076337110481
سوابق اجراییشرح وظایف

1-نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی ، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های مختلف.
2-نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس ها، خوابگاهها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری مدیریت امور دانشجویی.
3-تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان.
4-انجام خدمات مشاوره ای با دانشجویان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان.
5-برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.
6-پیش بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت وکنترل در مصرف آن.
7-معاینه و معالجه سراپایی دانشجویان.
8-ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان .
9-پی گیری وضعیت دانشجویانی که در مراکز پزشکی بستری می شوند.
10-اظهار نظر درباره گواهی نامه های پزشکی دانشجویان که توسط پزشکان دیگر تجویز شده باشند.
11-تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز.
12-نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی ، درمانی مرکز.
13-برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان.
14-ارتباط با انجمن ها، نهادها ، سازمان ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت ، درمان و مشاوره.
15-تهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط بر اساس نیازهای موجود.
16-ارائه گزارش های لازم به معاونت های دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مربوط.
17-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.