معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

رئیس اداره امور دانشجویان بین الملل

نوید احمدی نسب
مرتبه: استادیار
رشته: بیوتکنولوژی
ایمیل: na.84ir@gmail.com
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف