معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

1.نظارت بر عملکرد پیمانکار سلف سرویس در کلیه مراحل پخت وتوزیع  غذا (کمیت وکیفیت، نوع ومارک واستانداردهای غذایی وبهداشتی مواد اولیه ،بهداشت،،.... )مطابق مفاد قرارداد منعقده  وانجام کامل آن بصورت مستقیم با بررسی های حضوری.

2.انجام امور تسویه فارغ التحصیلی دانشجویان. 

3.نظارت بر کیفیت و کمیت غذا

4.انجام ثبت نام دانشجویان،کارکنان و هیات علمی در سامانه تغذیه

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 4286