معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

وظایف کاری شورای انضباطی بدوی :
1- بررسی کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه
2- احضار دانشجویان متخلف به دفتر شورای انضباطی
3-  انجام مربوط به مصاحبه حضوری و دریافت دفاعیات و مدارک لازم از دانشجویان
4- آماده کردن مستندات و پرونده ها برای هر دانشجو بصورت جداگانه
5-  ابلاغ رای شورای انضباطی بدوی به دانشجویان متخلف
6- پاسخ به استعلام نهاد ها ، ارگان ها و تشکل ها در مورد سوابق انضباطی دانشجویان
7-  تلاش در جهت انجام مصالحه و مختومه کردن پرونده شاکیان در صورت توافق طرفین
8-  اطلاع رسانی به خانواده ها در مورد وضعیت دانشجو در صورت لزوم
وظایف کاری شورای انضباطی تجدید نظر : 
1- گرفتن کلیه مدارک و مستندات دانشجویان مبنی به اعتراض به حکم صادره در شورای بدوی
2- بررسی مدارک ومستندات و تکمیل آنها جهت ارائه به جلسه تجدید نظر
3- هماهنگی با اعضای کمیته تجدید نظر جهت برگزاری جلسه
4- ارسال رای شورای انضباطی تجدید نظر به آموزش و سایر قسمت هایی که باید در جریان مفاد آن قرار بگیرند.
5- ابلاغ رای شورای انضباطی تجدید نظر به دانشجو
6- بایگانی احکام و صورت جلسات
شورای بررسی موارد خاص دانشگاهی :
بررسی مشکلات دانشجویانی که جریان تحصیلی آنها به عللی خارج از اراده واختیار آنها با مشکل مواجه شده و ارائه راه حل به قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارد .
1-  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو
2-  تشکیل پرونده برای دانشجویان فوق الذکر با بررسی مسایل خانوادگی ، تحصیلی و...
3-  آماده کردن مستندات و مدارک لازم مربوط به هر دانشجو جهت ارائه به جلسه شورای موارد خاص
4-  اعلام نمودن به دانشجویانی که پرونده آنها جهت طرح در شورای موارد خاص ناقص می باشد.
5-  آماده کردن کاربرگ و خلاصه وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان که قرار است پرونده آنها در شورای موارد خاص طرح گردد(جهت اظها نظر اعضاء کمیسیون).
6-  توضیح و تشریح کلیه پرونده های دانشجویی در زمان جلسه برای اعضاء جلسه برای تصمیم گیری
7-  جمع آوری کلیه تصمیمات اعضاء در خصوص پرونده دانشجویان
8-  تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به آموزش ، تحصیلات تکمیلی و...
9-  اعلام نمودن به دانشجویانی که پرونده آنها در جلسه طبق نظر اعضا به علتی از دستور کار خارج شده یا دانشجویان جهت نتیجه کار بایستی به آموزش یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.
10-  جوابگو بودن حضوری به دانشجویان (1-راهنمایی نمودن جهت تشکیل پرونده در شورای موارد خاص دانشگاهی 2-در صورتی که پرونده در شورای موارد خاص دانشگاهی دارند اعلام و ضعیت در خصوص پرونده در شورای موارد خاص )و..
11-  ارائه گزارش به شورای موارد خاص مرکزی
شورای بررسی موارد خاص استانی :
تمام کارها و وظایفی که در شورای موارد خاص دانشگاهی مطرح شد بایستی در این شورا نیز انجام شود با چند کار بیشتر به شرح ذیل:
1- بررسی پرونده هایی که از موسسات دیگر به دانشگاه ارسال می گردد
2- بررسی سابقه قبلی دانشجو در شورای دانشگاهی یا در صورت وجود پرونده در شورای استانی
3- ارسال صورتجلسه به این موسسات

 

 

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 5612