معاونت دانشجویی
 
EnAr

رئیس اداره تربیت بدنی

محمدامین دلاوری
مرتبه: استادیار
رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی
ایمیل: delavari@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف