معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 1401

برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 1401

                                                                     

 

برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 1401

ردیف

مسیر و ساعت حرکت سرویس ها

حرکت از پردیس به     سطح شهر

 

 

ساعت اول

- از درب هدیش(ساعت 6:45)- طول مسیر سه راه جهانبار- میدان یادبود- خیابان جدید- سه راه برق- بلوار امام حسین-دانشگاه هرمزگان

- از هتل هرمز(ساعت 7:00)- طول مسیر چهارراه رسالت- پارک شهر-

پل رسالت- چهار راه نخل ناخدا-پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از چهارراه خانه نان(ساعت7:00)- طول مسیر مجتمع بصیرت- رسالت شمالی- میدان صادقیه- چهار راه دانشگاه- دامائی- منازل اوقاف- پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از بازارچه بلوار امام حسین(ساعت 7:00)-طول مسیر بلوار امام حسین-چهار راه الهیه- شهرک توحید- دانشگاه هرمزگان

- از خوابگاه الزهرا(ساعت 7:00)- دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

10:10

 

 

 

ساعت دوم

- از درب هدیش(ساعت 8:45)، )- طول مسیر سه راه جهانبار- میدان یادبود-خیابان جدید- سه راه برق- بلوار امام حسین - دانشگاه هرمزگان

- از هتل هرمز(ساعت 9:00)- طول مسیر چهارراه رسالت - پارک شهر-

پل رسالت - چهار راه نخل ناخدا-پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از چهارراه خانه نان(ساعت9:00)- طول مسیر مجتمع بصیرت- رسالت شمالی- میدان صادقیه- چهار راه دانشگاه-دامائی- منازل اوقاف

پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از بازارچه بلوار امام حسین(ساعت 9:00)- طول مسیر بلوار امام حسین-چهار راه الهیه- شهرک توحید - دانشگاه هرمزگان

- از خوابگاه الزهرا(ساعت 9:00)- دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

12:10

 

 

 

 

ساعت سوم

- از درب هدیش(ساعت 12:45)-  طول مسیر سه راه جهانبار- میدان یادبود- خیابان جدید- سه راه برق- بلوار امام حسین - دانشگاه هرمزگان

- از هتل هرمز(ساعت 13:00)-  طول مسیر چهارراه رسالت -پارک شهر-

پل رسالت- چهار راه نخل ناخدا- پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از چهارراه خانه نان(ساعت13:00)- طول مسیر مجتمع بصیرت- رسالت شمالی - میدان صادقیه- چهار راه دانشگاه- دامائی- منازل اوقاف - پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از بازارچه بلوار امام حسین(ساعت 13:00)- طول مسیر بلوار امام حسین-چهار راه الهیه- شهرک توحید- دانشگاه هرمزگان

- از خوابگاه الزهرا(ساعت 13:00)- دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

16:10

 

 

 

 

ساعت چهارم

- از درب هدیش(ساعت 14:45)- طول مسیر سه راه جهانبار- میدان یادبود- خیابان جدید- سه راه برق- بلوار امام حسین - دانشگاه هرمزگان

- از هتل هرمز(ساعت 15:00)- طول مسیر چهارراه رسالت - پارک شهر- پل رسالت - چهار راه نخل ناخدا- پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از چهارراه خانه نان(ساعت15:00)- طول مسیر مجتمع بصیرت - رسالت شمالی- میدان صادقیه- چهار راه دانشگاه- دامائی-  منازل اوقاف- پایگاه هوایی - دانشگاه هرمزگان

- از بازارچه بلوار امام حسین(ساعت 15:00)- طول مسیر بلوار امام حسین-چهار راه الهیه-شهرک توحید - دانشگاه هرمزگان

- از خوابگاه الزهرا(ساعت 15:00)- دانشگاه هرمزگان

 

 

 

 

18:10

 

حرکت سرویس ها از شهر به پردیس در ایام هفته:

خانم ها:روبروی مجتمع ستاره جنوب ساعت:21:00

آقایان: روبروی مجتمع ستاره جنوب ساعت 21:00

حرکت سرویس ها از پردیس  به شهر روز جمعه

ساعت 17:30

 

16   13
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 7260
captcha