مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

افتخاری دیگر از مجتمع آموزش عالی میناب

عضویت دکتر امین الله طهماسبی در هیئت تحریریه ی مجله PLOS ONE

عضویت دکتر امین الله طهماسبی در هیئت تحریریه ی مجله PLOS ONE

دکتر امین الله طهماسبی از اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش عالی میناب، از طرف مجله ی PLOS ONE به عنوان عضو هیئت تحریریه این مجله انتخاب گردید.

این مجله با ضریب تاثیر 3/7 در پایگاه Scopus و پایگاه سایمگو در چارک اول (Q1) قرار دارد.

8   0
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 1177
captcha