مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

معاون اداری و مالی

اشکان عسگری
مرتبه: استادیار
رشته: زراعت
ایمیل: A.asgari@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف