مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سعید نوحه گر کارشناس فناوری و اطلاعات و تأسیسات
2 ابوالحسن عرب کیش کارشناس و عامل مالی