مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

حسام شیدپور
مرتبه:
رشته:
ایمیل:
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف