مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مصطفی زائری زاده مشاور رئیس مجتمع در امور برنامه ریزی و توسعه دکتری مدیریت توسعه داخلی 121 m.z2226@yahoo.com • بودجه ریزی و تعیین بودجه مورد نیاز در راستای طر...