مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

گروه علوم و مهندسی آب دارای یک ایستگاه تحقیقاتی و دو آزمایشگاه می باشد.

 

  • آزمایشگاه آب و خاک
  • شامل تجهیزات مرتبط مانند تجهیزات آزمایش بار ثابت و افتان، تجهیزات مربوط به تعیین بافت خاک، تجهیزات مربوط به عصاره گیری خاک مانند پمپ خلا، آون، آگر، کلروفیلمترSPAD، دماسنج مادون قرمز، شوری سنج، رطویت سنج TDR، اسپکتروفوتومتر و فلیم فوتومتر
  • آزمایشگاه نقشه برداری و رسم فنی
  • شامل تجهیزات مرتبط مانند دوربین نقشه برداری، سه پایه، شاخص، ژالن، متر و میزهای نقشه کشی
  • ایستگاه تحقیقاتی:
  • شامل دو سایت لایسیمتری، انواع سرریز، کنتور حجمی و منبع آب

 

 

 

 

 

 

6   2
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 4927