مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

مدیر گروه کشاورزی

حسین پاسالاری
مرتبه: استادیار
رشته: بیوتکنولوژی
ایمیل: hossein.pasalari@hormozgan.ac.ir
تماس: داخلی 103
سوابق اجراییشرح وظایف