مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

مدیر گروه کشاورزی

جمشید احسانی نیا
مرتبه: استادیار-مدیر گروه
رشته: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
ایمیل: ehsani562000@gmail.com
تماس: داخلی 103
سوابق اجراییشرح وظایف