مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

رئیس مجتمع

عباس مرادی
مرتبه: استادیار پایه 11
رشته: مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست
ایمیل: moradi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف