مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

رئیس مجتمع

عباس مرادی
مرتبه: استادیار پایه 16
رشته: برنامه ریزی، مدیریت و توسعه محیط
ایمیل: moradi@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف