مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود

توضیحات:

  1. موارد خواسته شده در فرم دقیق و کامل باشد.
  2. پایان مهلت پیش ثبت نام 10 تیر ماه می باشد.
  3. اولویت اسکان با دانشجویانی است که پیش ثبت نام را انجام دهند
  4. اسامی دانشجویان پذیرفته شد پس ز تایید کمیته فرهنگی و دانشجویی اعلام خواهد شد.
  5. این اطلاعیه به همراه لینک پیش ثبت نام در کانال های دانشجویی و سایت مجتمع آموزش عالی میناب بارگذاری شده و مسئولیت پیش ثبت نام با دانشجو می باشد.