مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 موسی گنجی زاده سرپرست اداره امور فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی داخلی 108