مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr ورود
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 موسی گنجی زاده سرپرست اداره امور فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی داخلی 108 هماهنگی با حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت دان...