مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

مدیر گروه علوم و مهندسی آب

امیر سالاری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی آب
ایمیل: salari.1361@yahoo.com
تماس: داخلی 105
سوابق اجراییشرح وظایف