مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr

مدیر گروه علوم و مهندسی آب

مریم حیدرزاده
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی منابع طبیعی
ایمیل: m.heydarzade88@gmail.com
تماس: داخلی 105
سوابق اجراییشرح وظایف